Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dersler ve Krediler

12 Şubat Pazartesi 2024

DERSLER VE KREDİLER

AİBÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI

DERSLER, KREDİLERİ VE İÇERİKLERİ

 V. YARIYIL (Güz)

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İLT 301

Kur`an-ı Kerim I

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT 303

Arapça I

ZORUNLU

4

0

4

6

İLT 305

Fıkıh Usulü

ZORUNLU

4

0

4

6

İLT 307

Sistematik Kelam

ZORUNLU

4

0

4

6

İLT 309

Mantık

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT 311

Osmanlı Türkçesi

ZORUNLU

2

0

2

4

 

 

 

18

0

18

30

V. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

Kur`an-ı Kerim I                                                                                                (2-0-2)

Harflerin doğru telaffuz edilmesi (Mahreç ve Sıfatlar), Tecvid kurallarının teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi (Medler, İdğamlar, Tenvin ve Sakin Nun”un hükümler, Sakin Mim”in halleri, Lâm-ı Ta”rif”in hükümleri, Ra”nın hükümleri, Kalkale ve Lafzatullah, Vakıf, Vasl, İbtida, Sekt ve Kur”an- Kerim okuma usulleri); Namaz duaları ile birlikte namaz surelerinin (Asır-Nas) talim usulü ile ezberden dinlenilmesi, 1-2-3-4. Cüzlerin tahkik usulü ile yüzünden okunması gerçekleştirilir.

Arapça I                                                                                                              (4-0-4)

Bu derste temel ve orta düzeyde Arapça eğitimi almış olan öğrencilere dilbilgisi kurallarını uygulama ve kelime hazinelerini geliştirme amacıyla muhtelif metinler okunur, konuşma ve dinlediğini anlama pratiği geliştirilir.

Fıkıh Usulü                                                                                                         (4-0-4)

Bu derste fıkıh usulü ilminin tanımı, tarihçesi, kaynakları ve diğer ilimlerle ilişkisinin yanı sıra şer”î deliller, hüküm, ictihad vb. Fıkıh Usulünün ana konuları karşılaştırmalı olarak incelenir.

Sistematik Kelam                                                                                              (4-0-4)

İman kavramı, imanın tanımı. İman kavramıyla ilgili diğer kavramlar: İslâm, küfür, nifak, şirk, fısk, irtidat, Allah”a imanın gerekliliği, Allah”ın varlığı. Allah”ın sıfatları. Zât-sıfat ilişkisi. Allah”ın isimler. Kaza ve kadere iman. İnsan özgürlüğü problemi. İlâhiyyâtla ilgili diğer konular: hüsün-kubuh, hikmet-illet, teklif-i mâ lâ yutâk, ecel, rızık. Peygamberlere iman ve peygamberlere duyulan ihtiyaç. Peygamberlikle ilgili tartışmalar ve mucize. Kutsal kitaplara iman. Kur”an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplar. Semiyyat konuları: Kıyamet ve kıyamet alametleri, kabir hayatı ve suali, öldükten sonra dirilme, hesap, sırat, mizan, cennet ve cehennem kavramları işlenir.

Mantık                                                                                                                  (2-0-2)

Bu derste klasik dönemde diğer ilimler için giriş-araç kabul edilen mantık ilminin temel konuları ele alınmakta; özellikle sonraki dönem Kelam, Fıkıh, Tasavvuf vb. dini ilimlerde sıkça karşılaşılan mantık kavramları Arapça orijinalleriyle birlikte tanıtılmaktadır.

Osmanlı Türkçesi                                                                                              (2-0-2)

Osmanlı alfabesinin özelliklerinin ve yazı karakterlerinin tanıtımı, Osmanlı alfabesiyle imla çalışmaları, Osmanlı şair ve yazarlarından farklı dönemlere ait matbu metin okumaları öngörülmektedir.

 

 

VI. YARIYIL (Bahar)

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İLT302

Kur`an-ı Kerim II

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT304

İslam Hukuku I

ZORUNLU

4

0

4

6

İLT306

Arapça II

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT308

Kariyer Planlama

ZORUNLU

2

0

2

3

İLT310

İslam Tarihi I

ZORUNLU

4

0

4

6

İLT312

Felsefe Tarihi

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT314

Çağdaş İslam Mezhepleri

ZORUNLU

2

0

2

3

 

 

 

18

0

18

30

 

VI. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İLT302- Kur`an-ı Kerim II                                                                              (2-0-2)

Bakara 1-5, Bakara 255 (Ayetelkürsi), Bakara 285-286 (Amenerresulü), Haşr 22-24 (Hüvalllahüllezi), Nebe” ve Mülk surelerinin ezberden dinlenir, 5-6-7-8-9-10-11. Cüzlerin tedvir usulü üzere yüzünden okutulur; Uygulamalı tecvid tahlilleri yapılır.

İLT304- İslam Hukuku I                                                                                (4-0-4)

Bu derste İslam hukukunun tanımı, tarihçesi, kaynakları ve diğer ilimlerle ilişkisinin yanı sıra özel hukuka alanına ait şahıs, aile, miras, eşya ve borçlar hukuku çerçevesinde fıkıh birikimi mezhepler arası karşılaştırmalı olarak incelenir.

İLT306- Arapça II                                                                                           (2-0-2)

Bu derste, Arapça yazılmış muhtelif metinlerin okutulması ve Arapçadan Türkçeye tercüme tekniğinin öğretilmesi öngörülmektedir.

İLT308- Kariyer Planlama                                                                              (2-0-2)

Bu ders, öğrencilerin kişisel kaynaklarını keşfetmelerini ve uygun kariyer planlaması yapabilmelerini ele almaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin farkına varabilmelerine yer vermektedir. Ayrıca iş dünyasını, farklı sektörleri ve ilgili sahaların gerekliliklerini tanımayı da konu edinmektedir.

İLT310- İslam Tarihi I                                                                                    (4-0-4)

Hz. Peygamber sonrası halife seçimi; Hulefâ-i Râşidîn, Emevîler, Endülüs Emevîleri ve Abbasîler dönemleri siyasi, mali, adli, sosyal ve kültürel yapı; Müslüman toplumların gelişim ve kurumsallaşma süreci, dünya tarihinde bıraktıkları katkı ele alınacaktır.

İLT312- Felsefe Tarihi                                                                                    (2-0-2)

Felsefenin tanımı, Felsefî düşüncenin özellikleri, Felsefe tarihini bilmenin önemi, Antik Doğu ve Yunan felsefesi, Sokrates öncesi doğa filozofları, Antropolojik dönem, Sistematik dönem, Helenistik dönem, Ortaçağ felsefesinin genel özellikleri, Temel Problemleri ve Dönemleri işlenir.

İLT314- Çağdaş İslam Mezhepleri                                                               (2-0-2)

Son dönemde ortaya çıkan itikadî mezhep ve akımları: Kadiyanilik, Bahailik, Vehhabilik, Sahve Hareketi, Cemaat-i İslamî, İhvân-ı müslimin, Cemaat-ı tebliğ, ihyacı ve modernist hareketler, gelenekçi akımlar. Çağdaş İslamî akımların ortaya çıkış nedenleri, temel görüşleri, yayıldıkları bölgeler, günümüzdeki durumları, İslam düşüncesine katkıları işlenir.

 

 

 

VII. YARIYIL (Güz)

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İLT401

Kur”an-ı Kerim III

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT403

İslam Hukuku II

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT405

Hadis Metinleri I

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT407

İslam Tarihi II

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT409

Tefsir Metinleri I

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT411

İslam Felsefesi

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT413

Araştırma Teknikleri

ZORUNLU

2

0

2

3

 

 

 

20

0

20

30

 

VII. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İLT401- Kur`an-ı Kerim III                                                                           (2-0-2)

Yasin ve Fetih sureleri ile Ali İmran 190-194. ayetlerini (Aşr-ı Şerif) ezberden dinleme, 12-13-14-15-16-17-18-19-20. Cüzleri tedvir usulü ile yüzünden okutma; uygulamalı tecvid tahlillerinin yapılması; Kur”an okuma şekilleri ve tatbiki gerçekleştirilir.

İLT403- İslam Hukuku II                                                                               (4-0-4)

Bu derste İslam kamu hukukuna ait anayasa, ceza, maliye, devletler genel, yargılama, idare hukuku çerçevesinde fıkıh birikimi mezhepler arası karşılaştırmalı olarak incelenir.

İLT405- Hadis Metinleri I                                                                              (4-0-4)

Bu derste Kütüb-i sitte müelliflerinin hayatları ile onların eserlerinden seçilen örnek metinler üzerinde durulacaktır.

İLT407- İslam Tarihi II                                                                                   (2-0-2)

Erken dönemlerden itibaren Türk-İslam ilişkileri; Türklerin İslam dinini kabulü; Hz. Peygamber, Hulefâ-i Râşidîn, Emeviler, Abbasiler döneminde Türkler, Tolonoğulları, İhşidiler, Hazar Türkleri (İdil-Volga Bulgarları), Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin siyasi tarihleri Türklerin İslam medeniyetlerine sosyal ve kültürel etkileri incelenecektir.

İLT409- Tefsir Metinleri I                                                                              (4-0-4)

Tefsir tarihinin kendine özgü süreci esas alınmak kaydıyla Klasik Tefsir Metinlerinden seçkiler üzerinden işlenecek bu derste mümkün olduğunca her öğrencinin klasik tefsirin karakteristik özelliklerine, kendilerine özgü diline ve yapısına aşinalık kazanmaları sağlanır.

İLT411- İslam Felsefesi                                                                                 (2-0-2)

İslam felsefesinin Mahiyeti ve Alanı İslam”da Felsefî İlimlerin Doğuşu a) Dahilî Nedenler, b) Haricî Nedenler; Kültürler Arası Münasebetler; Kadîm Felsefe Okulları, Tercüme Faaliyetleri, İslam Dünyasında Felsefe Eğitimi ve Gelişme Dönemleri, İslamî İlimlerle Felsefe Arasındaki İlişki, İslam Felsefesi Ekolleri, İslam Felsefesinde Sistematik Konular, Değer Felsefesi, Tabiat Felsefesi, İslam Felsefesinin Özgün Filozofları ve Felsefeleri. Tabiatçı ve Eklektik Düşünce; Razi, İbn Ravendi ve İhvan-ı Safa Meşşai Ekol ve Temsilcileri: Kindi ve Felsefesi, Farabi ve Felsefesi, Farabi Okulu ve Felsefe Kültürünün Yaygınlaşması, İbn Miskeveyh, İbn Sina işlenir.

İLT413- Araştırma Teknikleri                                                                       (2-0-2)

Bu ders, sosyal bilimler alanında yer alan temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Bilim tarihi ve felsefesine ilişkin bilgiler, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşleri işlemektedir. Bir araştırmayı tasarlama ve uygulamanın aşamalarını (araştırma sorusu tespit etme, hipotez oluşturma, araştırma deseni belirleme, evren ve örneklem seçme, veri toplama, veri analizi, yorumlama, raporlaştırma) sunmaktadır.

VIII. YARIYIL (Bahar)

Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

İLT402

Kur`an-ı Kerim IV

ZORUNLU

2

0

2

4

İLT404

Hadis Metinleri II

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT406

Tefsir Metinleri II

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT408

Din Felsefesi

ZORUNLU

2

0

2

3

İLT410

Tasavvuf

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT412

Dinler Tarihi

ZORUNLU

4

0

4

5

İLT414

İslam Ahlak Felsefesi

ZORUNLU

2

0

2

3

 

 

 

22

0

22

30

 

VIII. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İLT402- Kur`an-ı Kerim IV                                                                            (2-0-2)

Hucurat ve Rahman sureleri ile Fussilet 30-36. ayetlerinin (Aşr-ı Şerif) ezberden dinleme, 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30. cüzleri tedvir ve hadr usulü ile yüzünden okutma; Tecvid konularının genel tekrarı ve uygulamalı tecvid tahlilleri yapılması şeklinde planlanmıştır.

İLT404- Hadis Metinleri II                                                                            (4-0-4)

Bu derste çeşitli hadis ilim dallarına ait örnek metinler üzerinde durulacaktır.

İLT406- Tefsir Metinleri II                                                                            (4-0-4)

Tefsir tarihinin kendine özgü süreci esas alınmak kaydıyla klasik dönem sonrası Tefsir Metinlerinden seçkiler üzerinden işlenecek bu derste mümkün olduğunca her öğrencinin ilgili metinlerin karakteristik özelliklerine, kendilerine özgü dili ve yapısına aşinalık kazanmaları sağlanır.

İLT408- Din Felsefesi                                                                                     (2-0-2)

Derste öğrencilere, ilgili konularda başlangıç bilgisi sunulmakla birlikte, öğrencilerin dersin işlenmesine ve argümanların tahlil edilmesine katılması beklenmektedir. Bu dersteki tartışmaları dinler tarihi, kelam ve İslam felsefesi gibi diğer derslerde öğrendikleri ile ilişkilendirmeleri teşvik edilecektir.

İLT410- Tasavvuf                                                                                            (4-0-4)

Tasavvufun doğuşu ve geçirdiği süreç, ilk sufiler, tasavvuf ekolleri ile tarikatlar, tarikat kurucuları ve tasavvuf kavramlarının doğuş ve gelişim süreciyle birlikte ele alınması, tasavvuf akımlarından ve prensiplerinden örnekler verilerek tasavvuf kültürünün günümüze yansımalarının incelenmesi dersin temel içeriğidir.

İLT412- Dinler Tarihi                                                                                      (4-0-4)

Dinler Tarihi Metodolojisi, İlkel Dinler, İslamiyet Öncesi Türk İnançları, Asya Dinleri ve Zerdüştlük, Yahudilik ve Hıristiyanlık konularının işlenmesi öngörülmüştür.

İLT414- İslam Ahlak Felsefesi                                                                     (2-0-2)

Ahlâkın insan hayatındaki yeri ve önemi, ahlâk kavramının felsefî analizi, ahlâkın din, hukuk, siyaset, iktisat gibi diğer disiplinler ile olan ilişkisi, ahlâkî kavram, değer, ilke ve kuralların açıklanması. Ahlâkî yaptırım, yükümlülük ve sorumluluğun tanımlanması, temellendirilmesi, sosyal ahlak konularının analizi işlenecektir.