Canlı Destek

Bolu Abant İzzet Baysal ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmelik

28 Nisan 2017 Cuma

7 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29081

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Merkez (İBUZEM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 2. b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
 3. c) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

 1. d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. a) Üniversitede yürütülmekte olan internet destekli eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.
 2. b) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak ve yayı
 3. c) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

ç) İhtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim yoluyla, toplumun her kesimine yönelik diploma, sertifika programları ve mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek, bilgiyi topluma yaymak ve hayat boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek.

 1. d) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.
 2. e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz, basılı ve/veya çevrimiçi yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, strateji geliştirmek, gerektiğinde merkezin amacına uygun uygulamaları gerçekleştirmek ve ö
 2. b) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için ders içeriklerini hazı
 3. c) Üniversite içindeki ve dışındaki projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek veya temin etmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağ

ç) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, dershane, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

 1. d) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri vermek ve sistem analizi yapmak.
 2. e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya ö
 3. f) Uzaktan öğretimdeki çeşitli yöntemlerle Üniversitede eğitim öğretim yapılan bilim dallarında veya Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu diğer bilimsel konularda yayınlar hazırlamak; seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve sertifika programları düzenlemek, anketler yapmak, yapılan anketlerin sonuçlarını değ
 4. g) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Merkez Müdürü
 2. b) Yönetim Kurulu

Merkez Müdürü

MADDE 8 (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcılarından biri, Müdür Yardımcılarının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyelerinden başlamak üzere bir üye vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 (1) Merkez Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.
 2. b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları
 3. c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait hedef ve çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bu husustaki raporunu Rektörlüğe sunmak.

 1. d) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen iki üye ile birlikte en az beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
 2. b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüş
 3. c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları malî destek isteklerini değ

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

 1. d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları
 2. e) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını
 3. f) Merkezin faaliyetleri kapsamındaki döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak.
 4. g) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya harmanlanmış eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Usul ve esaslar

MADDE 13 (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yayımlamış olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.